Avís Legal

Concepte d'usuari

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per El Corte Inglés, SA (en endavant, El Corte Inglés) en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Legislació aplicable

Aquest acord estarà regulat i serà interpretat d’acord amb la legislació d’Espanya, sense donar efecte a cap principi que suposi un conflicte amb la legislació vigent. Si qualsevol condició d’aquest Acord resulta ser il·legal, nul·la de ple dret, o per qualsevol motiu no és aplicable, aquesta condició es considera eliminada d’aquest acord i no afectarà la validesa i aplicació de les condicions restants. Aquest és l’acord íntegre entre les parts pel que fa al tema a què fa referència.

Informació sobre els links

El Corte Inglés no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles \”links\” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i El Corte Inglés no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’El Corte Inglés ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de El Corte Inglés com en accedir a la informació d’altres webs des de la web d'El Corte Inglés.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. El Corte Inglés pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

El Corte Inglés ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

En utilitzar la web d’El Corte Inglés, vostè accepta no dependre de la fiabilitat de la informació que s’hi ofereix. Sota cap circumstància, El Corte Inglés podrà ser considerat responsable de la fiabilitat que vostè concedeixi a aquesta informació.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen finalitats merament informatives.

Informació sobre l'exempció de tota la responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

El lloc web d’El Corte Inglés, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona.

El Corte Inglés declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet , qualsevol que sigui la causa.

Propietat idustrial i intel·lectual

Els continguts prestats per El Corte Inglés així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’El Corte Inglés.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de El Corte Inglés o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament , amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç portat a terme per El Corte Inglés per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’El Corte Inglés sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’El Corte Inglés. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’El Corte Inglés sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

El Corte Inglés no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d'El Corte Inglés.

S'informa els assistents que es faran fotografies i vídeos que es podran divulgar a través de qualsevol mitjà per El Corte Inglés per a la sola difusió de l'esdeveniment, sense que això confereixi dret de remuneració o aprovació prèvia.

La propietat i gestió de cursaelcorteingles.cat correspon a El Corte Inglés. Cap material d’aquesta web o de qualsevol altre lloc la propietat, gestió, llicència o control correspongui a El Corte Inglés pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d'una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altre fi suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de El Corte Inglés. Als efectes d’aquest Acord, queda prohibit l’ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats en xarxa.

Informació general

Per donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web.

Titular: EL CORTE INGLÉS, S.A.
Adreça: Pl. Catalunya, 14, 08002 Barcelona
Correu electrònic : cursa@elcorteingles.es
Registre Mercantil de Madrid, en data 18 de març de 1.952 . Tom 677 . Foli 182.
Full 8.085. C.I.F. : A-28017895"