41a Cursa El Corte Inglés
Apunta't la data del 7 d'abril
41a Cursa El Corte Inglés, la tornaràs a córrer, oi?
Més informació el 20 de febrer

Apúntate la fecha del 7 de abril
41.ª Cursa El Corte Inglés, la volverás a correr, ¿verdad?
Más información el 20 de febrero

Write down this date: April 7th.
It’s the 41st Cursa El Corte Inglés race, which you’ll run again, right?
More information on February 20th